Algemene voorwarden

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden ("AV") leggen de rechten en plichten van alle partijen met betrekking tot de online verkoop van de door Hexeko SRL aangeboden diensten.

Om dit te doen, heeft Hexeko SRL de Website www.hexeko.com ontwikkeld en publiceert zij de website die gewijd is aan de registratie van users voor de toegang tot partner sporthallen en -evenementen.

De User moet altijd de AV lezen en accepteren voordat hij een sportsessie boekt. Elke online boeking wordt beschouwd als een expliciete en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van Hexeko SRL.

De User ziet af van de toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden en erkent dat hij of zij de Algemene Voorwaarden van Hexeko SRL heeft gelezen en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. De verwijzing van de User naar zijn eigen Algemene Voorwaarden impliceert niet dat Hexeko SRL de Algemene Voorwaarden van de User aanvaardt.

Contactgegevens van Hexeko SRL, die de Website www.hexeko.com beheert:

 • Hexeko SRL
 • Soci√©t√© priv√©e √† responsabilit√© limit√©e
 • Hoofdkantoor: Avenue Roger Vandendriessche 18-20, 1150 Bruxelles
 • TVA: BE 0690.749.173
 • Bedrijfsnummer (BCE): 0690.749.173
 • RPM Bruxelles
 • E-mail: [email protected]

Article 1. Definities

In deze AV worden de volgende woorden, in het enkelvoud of in het meervoud, als volgt gedefinieerd:

 • "De Vennootschap‚ÄĚ of "Hexeko SRL" of "Wij": de onderneming Hexeko SRL, die de Website www.hexeko.com beheert, die gewijd is aan de online verkoop van de toegang tot sporthallen of registraties voor sportevenementen.
 • ‚ÄúU" of "User": bezoeker, klant of lid van de Website www.hexeko.com
 • ‚Äúwww.hexeko.com" of "de Website": alle inhoud en pagina's waartoe de User of het Lid toegang heeft op www.hexeko.com, d.w.z. een online verkoopplatform voor toegang tot sportverenigingen en evenementen.
 • ‚ÄúAlgemene Voorwaarden": Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik en de verkoop van diensten en producten op de Website www.hexeko.com
 • ‚ÄúBezoeker": iedere persoon die af en toe de Website www.hexeko.com bezoekt en die niet als Lid is geregistreerd.
 • ‚ÄúLid": Users van de Hexeko-dienst die geldig geregistreerd staat en al dan niet betaald heeft voor het gebruik van Hexeko.
 • ‚ÄúAccount": de individuele account van elk Lid, aangemaakt bij registratie voor de Dienst.
 • ‚ÄúInhoud": inhoud van welke aard dan ook die door Hexeko SRL, een User, een Lid of een derde partij op de Website www.hexeko.com wordt gepubliceerd. De inhoud omvat teksten, woorden, informatie, afbeeldingen, video's, geluiden, gegevens en hyperlinks.
 • ‚ÄúPartners": door Hexeko is geselecteerd partner of sportvereniging/sportclub die de dienst levert aan de begunstigde.
 • ‚ÄúKlant": iedere natuurlijke of rechtspersoon die via het Hexeko-platform een reservering maakt bij een Partner.
 • ‚ÄúDiensten": diensten die door een Partner worden aangeboden via de Website www.hexeko.com in verband met de beoefening van de sport, die u toegang geeft tot de diensten van de Partners faciliteiten.
 • ‚ÄúTicket": toegangsaanbiedingen tot sporthallen/clubs en partners evenementen van Hexeko SRL.

Article 2. Aanvaarden van de AV

Onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, hebben deze Algemene Voorwaarden tot doel de contractuele relaties tussen Hexeko SRL, die de Website www.hexeko.com beheert, en de Klant te regelen.

Telkens als de klant een dienst aanvaardt, erkent hij vooraf kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en aanvaardt hij de bepalingen erin zonder voorbehoud of beperking. Deze aanvaarding vloeit voort uit het feit dat de Klant, voordat hij zijn bestelling plaatst, het vakje met de volgende zin aanvinkt: "Ik ga akkoord de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Hexeko SRL". Het aanvinken van het vakje heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening van de klant.

De Algemene Voorwaarden sluiten alle andere strijdige document, clausules of bepalingen uit, behoudens de bepalingen van het huishoudelijk reglement en de eigen Algemene Voorwaarden van de Partners, waarvan deze voorwaarden niet afwijken. Voorafgaand aan elke bestelling leest de Klant daarom best het huishoudelijk reglement en/of de Algemene Voorwaarden van de Partners.

Met het oog op mogelijke uitbreidingen en verbeteringen van de voorgestelde dienst behoudt Hexeko SRL zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te herzien of te wijzigen. De wijzigingen worden slechts van kracht wanneer de nieuwe voorwaarden op de Website zijn geplaatst.

Article 3. Toegang tot en werking van de Website 

3.1 Toegang tot de Website

De Website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in gevallen waarin de Diensten worden opgeschort of onderbroken, met name om de volgende redenen:

 • Onderhoud van de Website;
 • Gebeurtenis die het gevolg zijn van de acties van een derde partij, in het bijzonder problemen die hun oorsprong vinden bij telecommunicatie-exploitanten en het computersystemen van de User;
 • Gevallen van overmacht, zoals omschreven in de Belgische rechtspraak;
 • Gebeurtenissen die worden veroorzaakt door de User, in het bijzonder wanneer de User een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt.

Daarnaast staat Hexeko SRL te allen tijde vrij om de Website te verwijderen en de publicatie ervan op het Internet te be√ęindigen.

"Hexeko" wordt op het Internet aangeboden, daarom moet de Bezoeker, de User en het Lid over een internetverbinding beschikken. Alle kosten van telefoonverbindingen en internettoegang zijn voor eigen Account.

Hexeko SRL stelt de User geen hardware ter beschikking, zoals een telefooninstallatie, eindapparatuur, software of een abonnement, om verbinding te maken met de Website.

Om toegang te krijgen tot de Dienst, moet de User een Account aanmaken op www.hexeko.com

Hexeko SRL heeft alleen een middelenverbintenis met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Dienst.

Hexeko SRL kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid, onderbreking of storing van de Website, om welke reden dan ook en in het bijzonder in geval van een storing van haar internetprovider, zijn host, indringing door derden of overmacht.

Hexeko SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte ongemak of rechtstreekse of onrechtstreekse schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, zoals de aanwezigheid van computervirussen of spyware.

3.2 Beschrijving van de Website

Hexeko SRL streeft ernaar om de Diensten die u via de Website worden aangeboden nauwkeurig en realistisch te omschrijven.

De beschrijving van de diensten op de Partner fiches is een beschrijving die de Partners zelf op eigen verantwoordelijkheid naar Hexeko SRL sturen. Bovendien wordt gespecificeerd dat de foto's en illustraties die bij de dienstbeschrijvingen illustratief blijven en niet afdwingbaar zijn tegen Hexeko SRL.

Deze informatie is onderhevig aan wijzigingen en aanpassingen.

Article 4. Registratie procedures

4.1 Inschrijvingsvoorwaarden 

Registratie op de Website is voorbehouden aan:

 • natuurlijke personen die hetzij ouder zijn dan achttien (18) jaar, hetzij de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd hebben bereikt in het land waar zij wonen, hetzij de toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) indien zij minderjarig zijn;
 • rechtspersonen (vennootschap of dienstverlener).

4.2 Een account aanmaken

U kunt toegang tot de Diensten krijgen door een Account aan te maken en de vereiste verplichte informatie in te vullen, in het bijzonder:

 • Naam (voor registratie)
 • Voornaam (voor registratie)
 • E-mailadres (voor registratie)
 • Wachtwoord (voor registratie)
 • Geboortedatum (voor registratie)
 • Mobiele telefoon (voor inschrijving, in sommige gevallen)

Het Account is een usersaccount dat u via uw e-mailadres en wachtwoord ter beschikking wordt gesteld. Hiermee heeft u toegang tot de dienst. Uw Account is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

De User of de Klant heeft enkel recht op toegang tot de Dienst en dat via een Account dat hem ter beschikking wordt gesteld. De Account blijft eigendom van Hexeko SRL.

De User kan zijn Account en persoonlijke gegevens enkel beheren op www.hexeko.com 

De Account moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • persoonlijke informatie moet nauwkeurig, verifieerbaar, volledig en actueel zijn. Een persoonlijk en geldig e-mailadres moet worden verstrekt.
 • verbindingen met het Account (uur, land, internetprovider, verbod op proxies) moeten overeenkomen met het normale gebruik van een usersaccount.

4.3 Veiligheid

Om de veiligheid van elke Account te garanderen en zo account diefstal te voorkomen, algemeen bekend als de "Account hack", verbindt de Klant zich ertoe:

 • - derden geen toegang tot zijn Account te verlenen. Het uitlenen, delen, ruilen, schenken, kopen, overdragen en verkopen van Accounts is verboden en kan niet tegen Hexeko SRL worden ingeroepen;
 • alle maatregelen te nemen om derden toegang krijgen tot zijn Account te ontzeggen;
 • geen gebruik te maken van het Account van een derde partij;
 • zijn inloggegevens, namelijk de accountnaam (login) en wachtwoord, niet bekend te maken;
 • een persoonlijke e-mailbox gebruiken en het bijbehorende e-mailadres niet te delen;
 • dat Hexeko SRL gemakkelijk contact met hem kan opnemen, om welke reden dan ook, via zijn e-mailadres.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn Account zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding kan worden afgesloten indien de verstrekte informatie onjuist of in strijd met de voormelde bepalingen blijkt te zijn.

4.4 Aansprakelijkheid

De veiligheid van de Account is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. Hexeko SRL is niet aansprakelijk voor schade aan de Account of computer van de Klant als gevolg van het verlies of het delen van Account inloggegevens.

De beschikbaarheid op www.hexeko.com hangt niet af van de bereidheid van Hexeko SRL, maar van die van de partners. De beschikbaarheid wordt daarom slechts als indicatie gegeven.

Hexeko SRL kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van account diefstal of wijziging van de Account van de Klant.

De Klant erkent tevens dat hij wordt verondersteld de User van de Account te zijn en verantwoordelijk te zijn voor de acties die via zijn Account op zijn Account worden ondernomen.

De Klant erkent dat Hexeko SRL niet verantwoordelijk is voor alle elektronische communicatie en inhoud die hij verstuurt en dat hij de Dienst moet gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In haar hoedanigheid van tussenpersoon kan Hexeko SRL niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, lichamelijk letsel of schade die de Klant lijdt tijdens het gebruik van de Dienst bij de Partners. 

4.5 Duur van inschrijving

De inschrijving is geldig voor onbepaalde tijd. De User kan zijn Account op elk gewenst moment be√ęindigen door een e-mail te sturen naar [email protected] zodat zijn Account kan worden gedeactiveerd.

Dit verzoek tot sluiting van de Account zal binnen maximaal 15 werkdagen na ontvangst door Hexeko SRL worden uitgevoerd.

Deze annulering geeft in geen geval recht op terugbetaling van de Diensten die Hexeko SRL voor de ingangsdatum van de annulering heeft gefactureerd. Elke begonnen maand is dus elke maand verschuldigd.

Vanaf de sluiting van zijn Account erkent de User dat alle hem betreffende informatie zal worden verwijderd of gearchiveerd door Hexeko SRL zoals voorzien in artikel 11. Het is dus aan de User om alle gegevens op te vragen die hij wenst te recupereren alvorens zijn Account te sluiten.

Met betrekking tot zakelijke klanten treedt de Contract in werking zodra deze door beide partijen is ondertekend en voor een periode van één jaar.

Na de in de eerste alinea van de Contract voorziene initi√ęle termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van √©√©n jaar, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt.

De ondernemers klanten mogen het overeenkom be√ęindigen, ongeacht de aard van het contract, met inachtneming van een opzegtermijn van √©√©n maand en zonder schadevergoeding.

Article 5. Verplichtingen van Hexeko SRL

Hexeko SRL verbindt zich ertoe de Klanten een Website ter beschikking te stellen die elke Klant in staat stelt om de beschikbare sporthallen en evenementen te raadplegen volgens de activiteiten die de Partners aanbieden en in functie van een specifieke geografische locatie.

Article 6. Verplichtingen van de User

6.1 Verplichtingen met betrekking tot de inhoud en berichten die op de Website worden geplaatst

De User is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij of zij op het internet en in zijn of haar eigen ruimtes plaatst. In geen geval kan Hexeko SRL verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die door de User wordt gecre√ęerd en/of verspreid.¬†

De User verbindt zich ertoe dat zijn inhoud en berichten geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden (respect voor het auteursrecht, regelgeving inzake discriminatie, recht op reputatie en privacy, laster, enz.). De Klant mag op geen enkel moment beledigende, pornografische, racistische of aanstootgevende opmerkingen plaatsen op de Website.

Hexeko SRL heeft het recht om de opmerkingen van de User op de Website te bekijken. In dit verband kan Hexeko SRL bepaalde opmerkingen van de User censureren. De User is echter als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die hij of zij op de Website plaats en verbindt zich ertoe om, op eerste verzoek van Hexeko SRL alle schade, verlies, winstderving, klachten, aansprakelijkheid en kosten te compenseren of te vergoeden die Hexeko SRL kan lijden als deze door een Partner of andere derde partij als gevolg van een actie die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten door de User.

6.2 Verplichtingen met betrekking tot de fysieke toegang tot sporthallen/clubs van de partners

De Klant dient zich te allen tijde te houden aan het huishoudelijk reglement van de Partnercentrum waarop zijn bestelling betrekking heeft (aangepaste kleding, recente medisch keuring, openingstijden, enz.).

Bestellingen op de Website zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. De Partner kan een identiteitsbewijs vragen om ervoor te zorgen dat de persoon die de bestelling heeft geplaatst en de persoon die fysiek aanwezig is in de gebouwen van de Partner, dezelfde is en aan alle voorschriften voldoet.

Article 7. Aankopen

Aankopen door de Klant worden gedaan via het online aankoopsysteem dat toegankelijk is op de Website, met uitsluiting van elk ander communicatiemiddel.

Geen enkele aankoop mag worden gedaan via telefoon, post, e-mail, fax of andere middelen. De bestelling wordt voorafgegaan door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Elke aankoop vereist onmiddellijke betaling voor de Service.

De aankoop gebeurt in de vorm van een Ticket waarmee de Klant toegang krijgt tot bepaalde infrastructuren, afhankelijk van de gekozen formule.

Het Ticket heeft een vaste geldigheidsduur en wordt gekozen op het moment van aankoop. De geldigheidsperiode voor het gebruik ervan wordt aangegeven op het moment van aankoop.

Article 8. Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1 Prijzen

De prijs van de Ticketregistratie is de prijs die geldt op de inschrijvingsdatum die op het inschrijvingsformulier is aangegeven.

De prijzen van de aangeboden Dienst zijn de prijzen die van kracht zijn op de dag van de inschrijving op het Ticket volgens de Website:

 • de activiteit;
 • de sportzaal;
 • de plaats;
 • de duur van het ticket of het aantal gekozen sessies.

De tarieven worden uitgedrukt in euro's en zijn inclusief alle mogelijk belastingen.

8.2 Betaling

De Klant betaalt zijn online aankopen met kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express) via een beveiligd betalingssysteem (Stripe).

Voor meer informatie over onze betalingspartner Stripe, verwijzen wij u naar hun beveiligingsstandaarden (https://stripe.com/fr/legal) of neem contact met hen op via e-mail [email protected]

Contactgegevens van Stripe: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. 

De betaling die de Klant doet in ruil voor zijn inschrijving wordt door Hexeko SRL binnen drie (3) dagen ge√Įnd. Zodra de betaling is bevestigd en goedgekeurd, wordt de reservering geaccepteerd en ontvangt de Klant een reserveringsbevestiging.

De door de Klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief worden beschouwd wanneer de betrokken betalingscentrum van de bank hun akkoord hebben gegeven.

In geval van weigering van deze centrum, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de bankgegevens van de Klant te waarborgen, wordt de betaling in een perfect beveiligde omgeving uitgevoerd, met behulp van de Stripe online betaaloplossing, die het mogelijk maakt om gegevens te versleutelen en door te geven via het banknetwerk.

Om er zeker van te zijn dat niemand frauduleus gebruik maakt van een kaart, behoudt Hexeko SRL zich tevens het recht voor om de persoonlijke gegevens die door de Klant voor elke bestelling van meer dan honderd euro (100) worden verstrekt, te verifi√ęren. De Klant kan dan per post of e-mail een kopie van zijn identiteitskaart en/of een bewijs van verblijf en/of een bankdocument op te sturen.

Wanneer de Klant niet binnen vijf (5) dagen na het verzoek wordt beantwoord, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd zonder mogelijkheid tot latere klacht.

Ten slotte behoudt Hexeko SRL zich het recht voor om elke bestelling te weigeren die een of meerdere risicofactoren voor frauduleus gebruik van creditcards met zich meebrengt.

Facturen voor zakelijke klanten zijn betaalbaar op de vervaldatum die op de factuur is aangegeven. Als dit niet het geval is, zijn ze contant betaalbaar.

Elk verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse verwijlintrest op van 15% vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling.

Bovendien zal elk verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag van de factuur worden verhoogd met een forfaitair bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van het totale bedrag van de factuur. Deze schadeloosstelling zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving rente opbrengen tegen de wettelijke jaarlijkse wettelijke rente.

Voor elke vestiging die niet in ons aanbod is opgenomen, maar die voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van de sport- en cultuurcheque, kan een terugbetaling van de activiteit worden gedaan. Wij trekken het gewenste bedrag af van de portefeuille van de klant, controleren of de ingevulde gegevens overeenstemmen met de verschillende criteria, en storten het terug op de bankrekening van de klant binnen de 7 werkdagen na de aanvraag. Een administratiekost zal worden afgetrokken van de prijs van het verzoek tot terugbetaling.
Een Hexeko Visa kaart is ook beschikbaar voor klanten die zich op het product hebben geabonneerd. Met deze kaart, die zowel virtueel als fysiek verkrijgbaar is, kunt u online betalen via de website van de handelaar of rechtstreeks in de winkel als u de fysieke kaart hebt.

Article 9. Herroepingsrecht

Overeenkomstig Boek VI "Marktpraktijken en Consumentenbescherming" van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de Klant die producten en/of diensten op afstand bestelt bij de verkoper/dienstverlener over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, d.w.z. de dag waarop de consument het overzicht van zijn bestelling heeft ontvangen, met name per e-mail.

Wanneer deze periode op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt zij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn bereidheid om van de aankoop af te zien, kenbaar maken door middel van een herroepingsformulier. De User kan dit formulier aanvragen via e-mail op [email protected].

De Klant die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen wordt uitgevoerd en erkent dat hij door deze uitvoering zijn herroepingsrecht verliest, kan dit recht niet langer uitoefenen, overeenkomstig artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economische Wetgeving.

Article 10. Overmacht

Hexeko SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht zoals voorzien in de wet en zoals gedefinieerd door de Belgische rechtspraak, met inbegrip van de onderbreking, vermindering of onderbreking van de elektriciteits- of andere stroomvoorziening of een eventuele onderbreking van de telecommunicatienetwerken.

Article 11. Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig zijn Privacybeleid voldoet Hexeko SRL aan alle toepasselijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle relevante bepalingen.

11.1 Verzamelde gegevens

Hexeko SRL verzamelt en bewaart de in artikel 4.2 genoemde persoonsgegevens die de User vrijwillig en rechtstreeks aan Hexeko SRL heeft verstrekt, met name bij de registratie voor het gebruik van de Dienst.

11.2 Doel van de gegevensverwerking

De User wordt ervan op de hoogte gebracht en aanvaardt dat Hexeko SRL, als verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens van de User verzamelt en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De Diensten administratief en commercieel beheren;
 • Behandeling van verzoeken (inclusief de diensten leveren en verbeteren);
 • Betalingen innen (met inbegrip van het vergemakkelijken van betalingen en het verzenden van kwitanties);
 • Anonieme statistieken opstellen over het gebruik van de Dienst, het aantal bezochte sportzalen of het soort sport dat wordt beoefend;
 • Het uitvoeren van tests of enqu√™tes over de kwaliteit van de Dienst, gebieden voor verbetering of andere informatie die Hexeko SRL in staat kan stellen haar dienstverlening, operaties en diensten te verbeteren;
 • Het verzenden van mededelingen die voor de User van belang zijn over het gebruik van de Diensten;
 • Het uitvoeren van interne operaties, bijvoorbeeld om fraude en misbruik van diensten te voorkomen, softwarefouten en operationele problemen op te lossen, data-analyses, testen en onderzoek uitvoeren, het gebruik van de Diensten en de Diensten zelf monitoren en analyseren;
 • De Diensten personaliseren en verbeteren, inclusief het aanbieden of aanbevelen van functies, inhoud en reclame;
 • Erop zorgen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd en reageren op een bevel van de gerechtelijke autoriteiten, met name om fraude en, meer in het algemeen, alle strafrechtelijk verwerpelijke activiteiten te bestrijden;
 • Controleren of de verklaringen van de User overeenkomen met hetgeen wordt vermeld op de volgende documenten: identiteitsbewijs, bewijs van de geboortedatum van het (de) kind(eren), bewijs van woonplaats, bewijs van burgerlijke aansprakelijkheid met de achternaam en voornaam van het (de) kind(eren);
 • Nagaan of een werknemer die via zijn bedrijf is ingeschreven, nog steeds nij dat bedrijf werkt.¬†

11.3 Ontvanger van de verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens kunnen indien worden meegedeeld aan de Partners, bedrijven die klant zijn (waarvan de werknemers zich via hun bedrijf hebben ingeschreven), onderaannemers en dienstverleners van Hexeko SRL. Deze gegevensoverdrachten worden uitsluitend uitgevoerd in het kader van de hierboven vermelde doelstellingen en enkel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken die wij aan derden toevertrouwen. Wanneer de aard van de uitgevoerde handeling dit toelaat, worden de gegevens geanonimiseerd voordat zij aan derden worden meegedeeld.

Hexeko SRL kan de gegevens ook doorgeven indien zij daartoe wettelijk verplicht is om te voldoen aan een wettelijk verzoek, in het kader van doorlichtingen en onderzoeken of om de veiligheid van haar Users te waarborgen.

11.4 Bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonlijke gegevens die niet langer relevant zijn wanneer een User zijn Account sluit, worden door Hexeko SRL verwijderd of ten minste geanonimiseerd.

Gegevens die nog steeds van belang zijn, kunnen aan het einde van de volgende periodes worden gearchiveerd:

 • 5 jaar na het laatste gebruik van het Platform, indien de User zijn Account niet afsluit.
 • Een jaar na afsluiting van de Account

Ten slotte kunnen de volgende categorie√ęn persoonsgegevens voor verschillende termijnen worden opgeslagen:

 • Financi√ęle gegevens worden bewaard gedurende de termijn die door de toepasselijke belasting- en boekhoudwetgeving voorschrijft;
 • Als het Account wordt geblokkeerd, zal Hexeko SRL de gegevens gedurende twee (2) tot tien (10) jaar bewaren om te voorkomen dat de User de op de site geldende regels omzeilt.

11.5 Rechten van de User

Elke User wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij het recht heeft op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van de hem betreffende gegevens.

Om dit recht uit te oefenen, kan de User gratis zijn verzoek naar het volgende adres sturen:

 • [email protected]
 • of per post, Hexeko SRL - Avenue Roger Vandendriessche 18-20, 1150 Bruxelles, met vermelding van uw volledige naam, e-mailadres en huisadres en met bewijs van identiteit.

Hexeko SRL verbindt zich ertoe om binnen een termijn van maximaal vijftien (15) dagen na ontvangst op elk verzoek te antwoorden, op voorwaarde dat het voldoende nauwkeurig is en alle nodige elementen bevat om op te antwoorden, bij gebreke waarvan Hexeko SRL de User zal uitnodigen om het in te vullen.

11.6 Gebruik van cookies

Om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren en beter aan de verwachtingen van zijn Users te voldoen, verzamelt Hexeko SRL persoonlijke gegevens over de User, met name via cookies. (Cookiesbeleid)

De aanvaarding van deze cookies is verplicht voor alle abonnementen.

Ten slotte behoudt Hexeko SRL zich ook het recht voor om bepaalde informatie te verzamelen over:

 • uw computer (IP, toegangsprovider, hardware configuratie, software configuratie);
 • de Dienst (logboek en geschiedenis van alle gegevensuitwisselingen, logboek en verbinding geschiedenis).

Article 12. Sancties

In geval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enig ander door Hexeko SRL geschreven document (AV, FAQ) worden overtreden, behoudt Hexeko SRL zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, het gebruik van en de toegang tot de Dienst, de Account en alle andere Hexeko SRL websites te be√ęindigen of beperken.

Sancties hangen af van de ernst van de overtreding. Zij kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de volgende acties:

 • Waarschuwing: De waarschuwing heeft geen directe invloed op de Account. De User kan de Dienst ongewijzigd blijven gebruiken. De waarschuwing dient in de eerste plaats om de User duidelijk te maken dat hij zwaardere sancties kan krijgen als hij de regels van Hexeko SRL blijft schenden.
 • Schorsing van drie (3) dagen: De schorsing van drie dagen wordt over het algemeen gebruikt bij een eerste belangrijke inbreuk op de regels. Dit is het eerste sanctieniveau.
 • Definitieve schorsing: Het Account is definitief gesloten, de User heeft er geen toegang meer toe. Deze sanctie wordt over het algemeen toegepast bij herhaalde of ernstige of onvergeeflijke overtredingen van de Hexeko SRL regels. Op niet-limitatieve wijze kan de Account worden geschorst om de volgende redenen: uitlening of overschrijving van de Account aan een derde, niet-betaling van de Dienst, verstrekking van valse informatie (naam, voornaam, ...), niet-naleving van de voorwaarden voor het gebruik van de faciliteiten van de partners.

Hexeko SRL behoudt zich het recht voor om een account op eender welke manier te sanctioneren in functie van de ernst van de overtreding. Hexeko SRL is niet verplicht dit vooraf te melden of een mildere sanctie dan oorspronkelijk voorzien toe te passen. 

Bovenop de hierboven beschreven sancties kan Hexeko SRL passende sancties opleggen en bovendien ook burgerlijke en strafrechtelijke procedures tegen de overtreder aanspannen.

Tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden of in de uitzonderlijke overeenkomst van Hexeko SRL, vindt er geen terugbetaling plaats indien de Account voor het einde van de abonnementsperiode wordt geannuleerd.

Article 13. Eigendomsrecht

Alle samenstellende elementen van de Website (met name de domeinnamen, de algemene structuur, de structuur van de Website, de teksten, de geregistreerde handelsmerken, domeinnamen, grafische afbeeldingen, iconografie, logo's, geluiden, foto's, animaties, databanken en de Website zelf) zijn, met uitzondering van elementen die afkomstig zijn van onze partners, eigendom van Hexeko SRL of zijn onderworpen aan een wettelijke toestemming voor het gebruik ervan. De User verbindt zich ertoe dit eigendomsrecht te respecteren.

De bescherming van de Website is derhalve onderworpen aan de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendomsrecht, met name het merkenrecht en het auteursrecht. Daarom is elk(e) reproductie, herdistributie, gebruik, verspreiding, kopie denaturatie, overdracht, aanpassing, decompilatie of vertaling, geheel of gedeeltelijk, al dan niet op een elektronisch medium, nu of in de toekomst, verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hexeko SRL.

De User kan ook geen rechten verwerven of een licentie krijgen voor een van de elementen van de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hexeko SRL of de derde partij, houder van de rechten op deze elementen.

De User wordt ervan op de hoogte gebracht dat de schending van de rechten van Hexeko SRL een daad van namaak, burgerlijke aansprakelijkheid, schending van het recht op een afbeelding en van de rechten van personen kan vormen, waarbij elke overtreder burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Dit geldt in het bijzonder voor afbeeldingen of foto's van personen of plaatsen die op de Website verschijnen, eigendom zijn van Hexeko SRL en/of gebruikt worden door Hexeko SRL met toestemming van de rechthebbenden.

Ook de informatie databanken zijn wettelijk beschermd, zodat elke opvraging of poging tot opvraging van informatie, kwantitatief of kwalitatief gezien substantieel, geheel of gedeeltelijk, ertoe kan leiden dat de overtreden burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Article 14. Bijzondere voorwaarden

Aan elk soort Dienst kunnen specifieke voorwaarden worden verbonden.

Article 15. Autonomie van de bepalingen van het contract

In het geval dat een bepaling of clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, ongeschikt voor het afdwingen van de bepaalde gevolgen, niet van toepassing is, niet afdwingbaar, ongeldig of onwettig is, worden de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hierdoor niet be√Įnvloed en de partijen worden niet ontslagen van hun verplichtingen tot nakoming.

In dat geval zal Hexeko SRL zo spoedig mogelijk een geldige en bevredigende bepaling of clausule voor de partijen vervangen door de bepaling of clausule waarvan de geldigheid wordt aangetast.

Article 16. Toepasselijk recht - Rechterlijke bevoegdheid - Bemiddeling

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en de Franse taal.

In geval van geschillen of klachten van de User, Hexeko SRL of een derde partij met betrekking tot het gebruik van de dienst, is alleen de versie van deze algemene voorwaarden die toegankelijk is op de Website www.hexeko.com bindend tussen de partijen, ongeacht de datum van de feiten in kwestie.

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen Hexeko SRL en de Klant valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.