Politique de confidentialité

LCL Development construit avec ses clients, ses partenaires, ses consommateurs et ses collaborateurs des relations fortes et durables, fondées sur la confiance réciproque : assurer la sécurité et la confidentialité de leurs données à caractère personnel est une priorité pour LCL Development.

LCL Development respecte l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives belges et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel.

LCL Development applique une politique de confidentialité stricte pour garantir la protection des données à caractère personnel des utilisateurs de ses sites internet :

 • Chaque utilisateur reste maître de ses données. Elles sont traitées de manière transparente, confidentielle et sécurisée.
 • LCL Development est engagée dans une démarche continue de protection des données de ses utilisateurs, en conformité avec le Règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD »).

Objet de la présente politique

LCL Development accorde beaucoup d’importance à la protection de vos Données à caractère personnel.

Nous avons développé cette politique afin de vous informer des conditions dans lesquelles nous collectons, traitons, utilisons et protégeons vos Données à caractère personnel. Veuillez la lire attentivement afin de savoir quelles catégories de Données à caractère personnel font l’objet d’une collecte et d’un traitement, comment nous utilisons ces données et avec qui nous sommes susceptibles de les partager. Cette politique décrit également quels sont vos droits et comment vous pouvez nous contacter pour les exercer ou pour nous poser vos éventuelles questions au sujet de vos Données à caractère personnel.

La présente Politique peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment de se conformer à toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et technique. Cependant, vos Données à caractère personnel seront toujours traitées conformément à la politique en vigueur au moment de leur collecte, sauf si une prescription légale impérative venait à en disposer autrement et serait d'application rétroactive.

Cette politique fait partie intégrante des Conditions Générales du Site.

Identité et coordonnées du responsable de traitement

Le responsable du traitement des Données à caractère personnel est la société LCL Development SPRL situé Rue Willy Coppens 18, 1170 Watermael-Boitsfort, représentée par Mr. Rodolphe Lechat.

Définitions

« Données à caractère personnel » : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

« nous » ou « notre » : LCL Development (ci-après «LCL Development»).

« vous » : tout utilisateur/visiteur du Site.

« Site » : site de LCL Development disponible à l’adresse www.hexeko.com.

Collecte et origine des données à caractère personnel

Nous sommes susceptibles de collecter vos Données à caractère personnel directement (notamment via les formulaires de collecte disponibles sur notre Site) ou indirectement (notamment via nos prestataires et/ou technologies de notre Site).

Nous nous engageons à recueillir votre consentement et/ou à vous permettre de vous opposer à l’utilisation de vos données pour certaines finalités, dès que cela est nécessaire.

Dans tous les cas, vous serez informés des finalités pour lesquelles vos données sont collectées via les différents formulaires de collecte de données en ligne et via la

LCL Development bouwt sterke en duurzame relaties op met haar klanten, partners, consumenten en medewerkers, gebaseerd op wederzijds vertrouwen: het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens is een prioriteit voor LCL Development.

LCL Development houdt zich aan alle Belgische en Europese regelgeving en wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

LCL Development past een strikt privacybeleid toe om de bescherming van de persoonsgegevens van de users van haar websites te waarborgen:

 • Elke user behoudt de controle over zijn gegevens. Ze worden op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier behandeld.
 • LCL Development zet zich in voor een doorlopend proces van bescherming van de gegevens van de users, overeenkomstig de General Data Protection Regulation (EU) van 27 april 2016 (hierna "GDPR" genoemd).

Doel van dit beleid

LCL Development hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Wij hebben dit beleid ontwikkeld om u te informeren over de voorwaarden waaronder wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen. Lees deze zorgvuldig door om te weten te komen welke categorieën Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hoe we deze gegevens gebruiken en met wie we ze kunnen delen. Dit beleid beschrijft ook wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen om ze uit te oefenen of om ons eventuele vragen te stellen over uw Persoonlijke Gegevens.

Dit beleid kan worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt om te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Uw Persoonlijke Gegevens zullen echter altijd worden verwerkt in overeenstemming met het beleid dat van kracht is op het moment van het verzamelen, tenzij een dwingende wettelijke verplichting anders bepaalt en met terugwerkende kracht.

Dit beleid is een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden van de Site.

Identiteit en contactgegevens van de controller

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is LCL Development SPRL, gevestigd aan Rue Willy Coppens 18, 1170 Watermael-Boitsfort, vertegenwoordigd door Mr. Rodolphe Lechat.

Definities

"Persoonsgegevens": elke informatie betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die specifiek voor die persoon zijn.

"wij" of "ons": LCL Development (hierna "LCL Development").

"u": betekent elke user/bezoeker van de Site.

"Site": LCL Development website beschikbaar op www.hexeko.com.

Verzameling en oorsprong van persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens direct (inclusief via de verzamel formulieren op onze Site) of indirect (inclusief via onze serviceproviders en/of technologieën op onze Site) verzamelen.

Wij verbinden ons ertoe uw toestemming te verkrijgen en/of u de mogelijkheid te bieden om zo snel als nodig is bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.

In ieder geval wordt u op de hoogte gebracht van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld via de verschillende online formulieren voor het verzamelen van gegevens en via de Cookie Management Beleid.

Soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken

In het bijzonder kunnen wij de volgende soorten Persoonlijke Gegevens verzamelen en verwerken:

 • de informatie die u verstrekt door de formulieren op de Site in te vullen (bijvoorbeeld voor registratiedoeleinden, deelname aan een enquête, marketingdoeleinden, enz);
 • de informatie die u verstrekt voor authenticatie doeleinden;
 • de informatie die u verstrekt ten behoeve van het beheer van een bestelling of dienst;
 • via de "berichten", commentaren of andere inhoud die u op de Site plaatst.

Persoonlijke Gegevens die met een sterretje in de verzamelformulier zijn geïdentificeerd, zijn verplicht omdat ze nodig zijn om rekening te houden met het verzoek. Indien deze verplichte informatie niet wordt verstrekt, kunnen deze handelingen niet in aanmerking worden genomen.

Persoonlijke Gegevens die we automatisch verzamelen

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Site bezoekt om uw ervaring te personaliseren en te verbeteren. Wij verzamelen deze informatie op verschillende manieren, waaronder:

 • Cookies

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar uw browser wordt verzonden wanneer u zich op onze Site bevindt en op uw apparaat wordt opgeslagen. Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam, de internetprovider, het besturingssysteem en de toegangsdatum en -tijd van de user. Het is niet waarschijnlijk dat cookies uw apparaat op enigerlei wijze zullen beschadigen.

Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van een persoon die onze Site bezoekt. Cookies stellen ons in staat om uw geografische locatie en taal te bepalen om uw navigatie te verbeteren. Ze stellen ons ook in staat om informatie over uw bezoek aan de Site te verwerken, zoals de bezochte pagina's en de zoekopdrachten die worden uitgevoerd om de inhoud van de Site te verbeteren, uw interesses te volgen en u de meest geschikte inhoud aan te bieden.

Als u geen cookies van onze Site wenst te ontvangen, kunt u uw browser instellen. Voor het beheer van uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u kunt zien hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen.

Wij raden u echter aan onze cookies niet uit te schakelen. Houd er rekening mee dat als u onze cookies blokkeert, uitschakelt of weigert, sommige pagina's van onze Site niet meer correct worden weergegeven of dat u niet langer gebruik kunt maken van sommige van de diensten die u worden aangeboden. In dit geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de slechte werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen en die u hebt geweigerd of verwijderd.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen voor Facebook, Linkedin, enz. sociale netwerken op onze Site, indien van toepassing, en als u hebt ingestemd met het plaatsen van cookies tijdens het surfen op de Site, kunnen de betrokken sociale netwerken ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen. Dit soort cookies worden alleen op uw apparaten geplaatst als u hiermee instemt, door uw browsen op de Site voort te zetten. U kunt echter te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van dit soort cookies door deze sociale netwerken intrekken.

Voor meer informatie kunt u onze Cookie Management Beleid raadplegen.

 • IP-adressen

Een IP-adres is een unieke identificatie die sommige elektronische apparaten gebruiken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren op het Internet. Wanneer u de Site bezoekt, kunnen we het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt gebruiken om verbinding te maken met de site. Wij gebruiken deze informatie om de algemene fysieke locatie van het apparaat te bepalen en om te begrijpen uit welk geografisch gebied bezoekers van de Site komen.

 • Statistieken

De Site maakt gebruik van Google Analytics om statistische rapporten te genereren. Deze rapporten vertellen ons bijvoorbeeld hoeveel users de Site hebben bezocht, welke pagina's zijn bezocht en uit welk geografisch gebied de users van de Site afkomstig zijn. De informatie die met behulp van statistieken wordt verzameld, kan bijvoorbeeld uw IP-adres, de website van waaruit u naar onze Site bent gekomen en het type apparaat dat u gebruikt omvatten. Uw IP-adres is verborgen op onze systemen en zal alleen worden gebruikt wanneer dit nodig is om technische problemen op te lossen, de Site te beheren en de voorkeuren van de bezoekers te begrijpen. Verkeersinformatie op de Site is alleen beschikbaar voor geautoriseerd personeel. Wij gebruiken deze informatie niet om bezoekers te identificeren en delen deze niet met derden.

Sociale netwerken

U kunt op de iconen voor Facebook, Linkedin, enz. sociale netwerken op onze Site klikken.

Sociale netwerken verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de site en helpen de Site te promoten door het delen van informatie. Videodiensten voor het delen van video's verrijken onze Site met video-inhoud en verhogen de zichtbaarheid ervan.

Wanneer u op deze knoppen klikt, kunnen wij toegang krijgen tot persoonlijke informatie die u als openbaar en toegankelijk via uw profielen op de relevante sociale netwerken heeft aangegeven. Wij creëren of gebruiken echter geen database die onafhankelijk is van deze sociale netwerken van de persoonlijke informatie die u op deze sociale netwerken publiceert en wij zullen geen gegevens met betrekking tot uw privéleven op deze manier verwerken.

Als u niet wilt dat wij toegang hebben tot persoonlijke informatie die gepubliceerd wordt in de openbare ruimte van uw profielen of sociale accounts, moet u gebruik maken van de middelen die door de betrokken sociale netwerken beschikbaar worden gesteld om de toegang tot deze gegevens te beperken.

Doelstellingen waarvoor wij Persoonlijke Gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonlijke Gegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • reageren op uw verzoeken, zoals informatie, onderzoek, of andere inhoud;
 • u de op de Site en/of in een van onze vestigingen bestelde diensten en diensten te leveren;
 • uw ervaring op onze Site aan te passen en te verbeteren;
 • om u aanbiedingen te doen voor onze producten en diensten en/of die van onze partners;
 • elk ander doel dat wij u, indien van toepassing, bij het verzamelen van uw gegevens zullen aangeven.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonlijke Gegevens

Wij verwerken uw Persoonlijke Gegevens in het kader van de uitvoering en het beheer van onze contractuele relatie met u, ons legitieme belang bij het verbeteren van de kwaliteit en de operationele kwaliteit van de diensten die wij u aanbieden of de naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming in het geval dat u er in bepaalde situaties om wordt gevraagd.

Verstrekking van Persoonlijke Gegevens

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is voor ons van groot belang. Om deze reden beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens alleen tot onze medewerkers die deze nodig hebben om uw verzoek te kunnen verwerken of u de gevraagde service te kunnen bieden.

Wij geven uw Persoonlijke Gegevens niet door aan onbevoegde derden. Wij kunnen uw gegevens echter wel delen met entiteiten van de LCL Development Group en geautoriseerde dienstverleners (bijv. technische dienstverleners, consultants, etc.) die wij gebruiken voor het leveren van onze diensten. Wij staan deze dienstverleners niet toe om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover dat nodig is om de diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen wij Persoonlijke Gegevens over u delen (i) indien vereist door de wet of een juridische procedure, (ii) in antwoord op een verzoek van overheidsinstanties of andere functionarissen, of (iii) indien wij van mening zijn dat de overdracht van dergelijke gegevens noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of werkelijke illegale activiteiten.

Periode van opslag van uw Persoonlijke Gegevens

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens gedurende een periode die niet langer is dan de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, welke periode indien nodig wordt verlengd met de perioden van de toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten.

Gevoelige Persoonlijke Gegevens

Als Algemene Voorwaarden geldt dat wij geen gevoelige Persoonlijke Gegevens verzamelen via onze Site. Gevoelige Persoonlijke Gegevens: alle informatie met betrekking tot ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienst of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens of gegevens die betrekking hebben op het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. Deze definitie omvat ook Persoonlijke Gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

In het geval dat het verzamelen van dergelijke gegevens strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken, zullen wij dit doen in overeenstemming met de vereisten van de lokale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en, in het bijzonder, met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en onder de voorwaarden beschreven in dit Privacybeleid.

Persoonlijke Gegevens en minderjarigen

De Site is bedoeld voor volwassenen die in staat zijn om verplichtingen aan te gaan volgens de wetten van het land waarin u zich bevindt.

Users die jonger zijn dan 18 jaar of niet in staat zijn om dit te doen, moeten de voorafgaande toestemming van hun wettelijke voogd verkrijgen alvorens hun gegevens op de Site in te voeren.

De leeftijd van 18 jaar kan worden verlaagd tot 13 jaar, afhankelijk van de lokale wetgeving van uw gewone verblijfplaats.

Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens.

 • Recht van toegang

U kunt om toegang tot uw Persoonlijke Gegevens vragen. U kunt ook verzoeken om rectificatie van onjuiste of onvolledige Persoonlijke Gegevens.

U heeft ook het recht om de bronnen van dergelijke Persoonlijke Gegevens te kennen.

 • Recht op verwijdering

Uw recht om te vergeten geeft u de mogelijkheid om te verzoeken om het verwijderen van Persoonlijke Gegevens wanneer:

(i) de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt;

(ii) u ervoor kiest uw toestemming in te trekken (in gevallen waarin uw toestemming is verzameld als wettelijke basis voor de verwerking). Deze intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze wordt uitgevoerd;

(iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking;

(iv) uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

(v) uw gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen; of

(vi) de schrapping ervan is vereist om de naleving van de geldende wetgeving te waarborgen.

 • Recht op beperking

U kunt ook verzoeken dat uw Persoonlijke Gegevens beperkt blijven tot de verwerking ervan, indien:

(i) u de juistheid van dergelijke gegevens betwist;

(ii) we deze gegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, en

(iii) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

 • Recht om bezwaar te maken tegen direct-marketingberichten

U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het ontvangen van reclame of prospectie door rechtstreeks en kosteloos contact met ons op te nemen, of door gebruik te maken van de afmeldlink die is opgenomen in de prospectie die wij u per e-mail kunnen sturen of door een e-mail te sturen naar het adres dat hieronder wordt vermeld. Dit verzet doet geen afbreuk aan de wettigheid van de overbrengingen die vóór de tenuitvoerlegging ervan hebben plaatsgevonden.

 • Recht om niet het voorwerp uit te maken van een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde gegevensverwerking

U hebt de mogelijkheid om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen voor u heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft.

 • Recht op overdraagbaarheid

U kunt ons vragen om u uw Persoonlijke Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat te verstrekken, of u kunt vragen dat ze rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden "overgedragen", op voorwaarde dat dit het geval is:

(i) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u; en

(ii) het wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd.

 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u zich zorgen of klachten heeft over de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD), ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Hertogstraat 4, 1000 Brussel.

Wij verzoeken u echter om ons vooraf een aanvraag te sturen door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres, zodat wij uw aanvraag kunnen verwerken en een minnelijke schikking kunnen vinden.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door ons te schrijven op het volgende adres: [email protected] met vermelding van uw volledige naam en het doel van uw verzoek. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om u te kunnen identificeren en om uw verzoek te kunnen verwerken.

Securiteit

Wij implementeren alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerking van Persoonlijke Gegevens te waarborgen.

In dit verband nemen wij alle nodige voorzorgsmaatregelen, met betrekking tot de aard van de Persoonlijke Gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of toegankelijk worden voor onbevoegde derden (fysieke bescherming van de lokalen, authenticatieprocedures met persoonlijke en veilige toegang door middel van vertrouwelijke identificatie en wachtwoorden, logging van de verbinding, versleuteling van bepaalde gegevens, etc.).

Database, klantenrelatiebeheer

We gebruiken een database om onze relaties met bestaande en potentiële klanten te beheren en te volgen. Deze database bevat Persoonlijke Gegevens van medewerkers van onze klanten of andere partners met wie wij een zakelijke relatie hebben of met wie wij een dergelijke relatie willen aangaan. Deze gegevens, die uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt, omvatten met name: contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.), voor het publiek toegankelijke informatie, antwoorden op gerichte e-mails en andere informatie die door onze medewerkers wordt verzameld en geregistreerd in het kader van de contacten met onze klanten en partners. Als u uit onze CRM-databases wilt worden verwijderd, neem dan contact op met [email protected].

Links naar andere websites

Voor uw gemak en informatie bieden wij af en toe links aan naar andere websites. Deze websites zijn meestal LCL Development websites, en sommige daarvan opereren onafhankelijk van onze websites en staan niet onder onze controle. Deze sites die door derden worden geëxploiteerd kunnen hun eigen privacyverklaringen of gebruiksvoorwaarden hebben, die wij u ten zeerste aanraden te herzien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de producten en diensten die erop worden aangeboden of enig ander gebruik.

Ons Privacybeleid bijwerken

Dit beleid zal vanaf 13 augustus 2019 van kracht zijn. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen. In dit geval zijn de aangebrachte wijzigingen pas van toepassing na een periode van 30 werkdagen na de datum van de wijziging. Controleer deze pagina regelmatig als u wijzigingen wilt controleren.

Uitschrijven

Als u zich via onze Site op bepaalde diensten hebt geabonneerd en in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan per e-mail op de hoogte te brengen via [email protected].

Contacteer ons

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: [email protected].

Laatste update: 4 november 2019.

.

Types de données à caractère personnel que nous collectons et utilisons

Nous pouvons collecter et traiter notamment les types de Données à caractère personnel suivants :

 • les informations que vous fournissez en remplissant les formulaires sur le Site (par exemple, à des fins d’inscription, de participation à des enquêtes, à des fins marketing etc.);
 • les informations que vous fournissez à des fins d’authentification;
 • les informations que vous fournissez à des fins de gestion d’une commande ou d’un service;
 • par le biais des « posts », des commentaires ou d’autres contenus que vous affichez sur le Site.

Les Données à caractère personnel identifiées par un astérisque dans les formulaires de collecte sont obligatoires car elles sont nécessaires pour la prise en compte de la demande formulée. A défaut de renseigner ces informations obligatoires, ces opérations ne pourront pas être prises en compte.

Données à caractère personnel que nous collectons automatiquement

Nous collectons certaines informations de manière automatique lorsque vous consultez le Site à des fins de personnalisation et amélioration de votre expérience. Nous collectons ces informations par des moyens divers, à savoir :

 • Cookies

Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur votre navigateur lorsque vous êtes sur notre Site et enregistré sur votre terminal. Ce fichier comprend des informations telles que le nom de domaine, le fournisseur d’accès Internet, le système d’exploitation, ainsi que la date et l’heure d’accès de l’utilisateur. Les Cookies ne risquent en aucun cas d’endommager votre terminal.

Les cookies ne sont pas utilisés pour déterminer l’identité d’un individu qui visite notre Site. Les cookies nous permettent notamment de déterminer votre localisation géographique et la langue d'affichage afin d’améliorer votre navigation. Ils nous permettent également de traiter les informations concernant votre visite sur le Site, telles que les pages consultées et les recherches effectuées afin d’améliorer le contenu du Site, suivre vos centres d’intérêts et vous proposer les contenus les plus adaptés.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de la part de notre Site, vous pouvez configurer votre navigateur. Pour la gestion de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

Nous vous recommandons toutefois de ne pas désactiver nos cookies. Gardez à l’esprit que si vous bloquez, éteignez, ou rejetez nos cookies, certaines pages de notre Site ne pourront plus s’afficher correctement ou vous ne serez plus en mesure d’utiliser certains des services qui vous sont proposés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Facebook, Linkedin etc. figurant le cas échéant sur notre Site et si vous avez accepté le dépôt de cookies en poursuivant votre navigation sur le Site, les réseaux sociaux concernés peuvent également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable). Ces types de cookies ne sont déposés sur vos terminaux qu’à condition que vous y consentiez, en continuant votre navigation sur le Site. À tout moment, vous pouvez néanmoins revenir sur votre consentement à ce que ces réseaux sociaux déposent ce type de cookies.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Politique de Gestion des Cookies.

 • Adresses IP

Une adresse IP est un identifiant unique que certains appareils électroniques utilisent pour s’identifier et communiquer les uns avec les autres sur Internet. Lorsque vous consultez le Site, nous pouvons utiliser l’adresse IP de l’appareil que vous utilisez pour vous y connecter. Nous utilisons ces informations pour déterminer l’emplacement physique général de l’appareil et comprendre de quelle région géographique viennent les visiteurs du Site.

 • Statistiques

Le Site utilise Google Analytics pour générer des rapports statistiques. Ces rapports nous indiquent par exemple combien d’utilisateurs ont consulté le Site, quelles pages ont été visitées, et de quelle zone géographique proviennent les utilisateurs du Site. Les informations recueillies en recourant aux statistiques peuvent inclure, par exemple, votre adresse IP, le site Internet à partir duquel vous êtes arrivé sur notre Site et le type d’appareil que vous utilisez. Votre adresse IP est masquée sur nos systèmes et ne sera utilisée qu’en cas de nécessité pour résoudre les problèmes techniques, pour administrer le Site et pour comprendre les préférences de ses visiteurs. Les informations relatives au trafic sur le Site ne sont disponibles que pour le personnel autorisé. Nous n’utilisons aucune de ces informations pour identifier les visiteurs et nous ne les partageons pas avec des tiers.

Réseaux sociaux

Vous avez la possibilité de cliquer sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Facebook, Linkedin, etc. figurant sur notre Site.

Les réseaux sociaux permettent d'améliorer la convivialité du Site et aident à sa promotion via les partages. Les services de partage de vidéo permettent d'enrichir notre Site de contenus vidéo et augmentent sa visibilité.

Lorsque vous cliquez sur ces boutons, nous pourrons avoir accès aux informations personnelles que vous aurez indiquées comme publiques et accessibles depuis vos profils sur les réseaux sociaux concernés. Cependant, nous ne créons ni n’utilisons aucune base de données indépendante de ces réseaux sociaux à partir des informations personnelles que vous pouvez y publier et nous ne traiterons aucune donnée relevant de votre vie privée par ce biais.

Si vous ne souhaitez pas que nous ayons accès aux informations personnelles publiées sur l’espace public de vos profils ou de vos comptes sociaux, vous devrez alors utiliser les moyens mis à sa disposition par les réseaux sociaux concernés afin de limiter l’accès à ces données.

Finalités pour lesquelles nous utilisons les données à caractère personnel

Nous utilisons vos Données à caractère personnel notamment pour les finalités suivantes:

 • répondre à vos demandes, telles que d’information, de recherche, ou d’autres contenus;
 • vous fournir les services et prestations commandées sur le Site;
 • personnaliser et améliorer votre expérience sur notre Site;
 • vous proposer des offres pour nos produits et services et/ou ceux de nos partenaires;
 • toute autre fin que nous vous préciserons, le cas échéant, au moment de la collecte de vos données.

Fondement juridique du traitement des données à caractère personnel

Nous traitons vos Données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution et de la gestion de notre relation contractuelle avec vous, de notre intérêt légitime à améliorer la qualité et l’excellence opérationnelle des services que nous vous proposons ou encore du respect de certaines obligations réglementaires.

Le traitement de vos données pourra également s’effectuer sur la base de votre consentement préalable dans l’hypothèse où celui-ci vous serait, dans certaines situations, demandé.

Communication des données personnelles

La sécurité et la confidentialité de vos données sont d’une grande importance pour nous. C’est pourquoi nous restreignons l’accès à vos Données à caractère personnel uniquement aux membres de notre personnel qui en ont besoin afin de traiter votre demande ou vous fournir le service demandé.

Nous ne divulguons pas vos Données à caractère personnel à des tiers non autorisés. Nous pouvons toutefois partager vos données avec les entités du groupe LCL Development et les prestataires de services autorisés (par exemple : prestataires techniques, conseils etc.) auxquels nous faisons appel aux fins de la réalisation de nos services. Nous n’autorisons pas ces prestataires de services à utiliser ou divulguer vos données, sauf dans la mesure nécessaire pour exécuter les services pour notre compte ou respecter les obligations légales. Par ailleurs, nous pouvons partager des Données à caractère personnel vous concernant (i) si la loi ou une procédure juridique nous impose de le faire, (ii) en réponse à une demande des autorités publiques ou autres fonctionnaires, ou (iii) si nous considérons que la transmission de ces données est nécessaire ou appropriée pour prévenir un dommage physique ou une perte financière, ou en lien avec une enquête concernant une activité illicite suspectée ou avérée.

Durée de conservation de vos données à caractère personnel

Nous conserverons vos Données à caractère personnel pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, durée qui est prolongée, le cas échéant, des durées de prescriptions légales ou réglementaires applicables.

Données à caractère personnel sensibles

En règle générale, nous ne collectons pas de Données à caractère personnel sensibles par le biais de notre Site. Il est considéré comme « Données à caractère personnel sensibles » toute information concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions philosophiques, l’appartenance syndicale, les données de santé, ou les données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. Cette définition comprend également des Données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

Dans l’hypothèse où le recueil de telles données serait strictement nécessaire pour accomplir la finalité de traitement opérée, nous le ferons conformément aux exigences de la législation locale en matière de protection des Données à caractère personnel et, en particulier, avec votre accord explicite préalable et dans les conditions décrites dans la présente Politique de Confidentialité.

Informations personnelles et mineurs

Le Site s’adresse à des personnes majeures capables de contracter des obligations conformément à la législation du pays dans lequel vous vous trouvez.

L'Utilisateur mineur de moins de 18 ans ou incapable doit obtenir le consentement de son responsable légal préalablement à la saisie de ses données sur le Site.

L’âge de 18 ans peut être abaissé jusqu’à 13 ans en fonction de la législation locale de votre résidence habituelle.

Vos droits

Conformément à la loi applicable vous disposez de certains droits relatifs au traitement de vos Données à caractère personnel.

 • Droit d’accès

Vous pouvez demander l’accès à vos Données à caractère personnel. Vous pouvez également demander la rectification des Données à caractère personnel qui seraient inexactes ou à ce que les données incomplètes soient complétées.

Vous avez également le droit de connaître les sources de ces Données à caractère personnel.

 • Droit de suppression

Votre droit à l’oubli vous autorise à demander la suppression des Données à caractère personnel lorsque:

(i) les données ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées;

(ii) vous choisissez de retirer votre consentement (dans les cas où votre consentement a été collecté comme base juridique du traitement). Ce retrait n’impactant pas la licéité du traitement avant sa mise en œuvre;

(iii) vous vous opposez au traitement;

(iv) vos données ont été traitées de manière illicite;

(v) vos données doivent être effacées pour respecter une obligation légale; ou

(vi) leur suppression est requise pour garantir la conformité à la législation en vigueur.

 • Droit à la limitation

Vous pouvez également demander la limitation au traitement de vos Données à caractère personnel si:

(i) vous contestez l’exactitude de ces données;

(ii) nous n’avons plus besoin de ces données pour les besoins du traitement; et

(iii) vous vous êtes opposé(e) au traitement des données.

 • Droit de vous opposer aux messages de prospection directe

Vous pourrez à tout moment nous demander de ne plus recevoir de publicités ou de prospections en nous contactant directement et gratuitement, ou au moyen du lien de désinscription inclus dans toute prospection que nous serions susceptible de vous adresser par email ou en envoyant un email à l’adresse indiquée ci-après. Cette opposition est sans préjudice à la légalité des envois réalisés avant sa mise en œuvre.

 • Droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé des données

Vous avez la possibilité de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière significative.

 • Droit à la portabilité

Vous pouvez nous demander de vous fournir vos Données à caractère personnel dans un format structuré, communément utilisé, lisible par une machine, ou vous pouvez demander à ce qu’elles soient « portées » directement à un autre Responsable du traitement à condition que:

(i) le traitement soit fondé sur votre consentement ou sur l’exécution d’un contrat avec vous; et

(ii) qu’il soit réalisé par des moyens automatisés.

 • Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

Si vous avez des préoccupations ou des réclamations en ce qui concerne la protection de vos Données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation au Service public fédéral (SPF), à l’attention du délégué à la protection des données, rue Ducale 4, 1000 Bruxelles.

Nous vous prions, cependant, de nous adresser au préalable toute demande en nous contactant à l’adresse indiquée ci-après afin que nous puissions traiter votre demande et trouver une solution amiable.

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter en nous écrivant à l’adresse suivante: [email protected] en nous indiquant votre nom, prénom et l’objet de votre demande. Nous sommes susceptibles de vous demander des informations supplémentaires afin de vous identifier et d’être en mesure de traiter votre demande.

Sécurité

Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des traitements de Données à caractère personnel.

A ce titre, nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature des Données à caractère personnel et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement de certaines données etc.).

Bases de données, gestion de la relation client

Nous utilisons une base de données pour gérer et suivre nos relations avec nos clients existants et potentiels. Cette base de données comprend des Données à caractère personnel des collaborateurs de nos clients ou d’autres partenaires avec qui nous entretenons une relation d’affaires ou avec qui nous souhaitons établir une telle relation. Ces données, utilisées uniquement à ces fins, comprennent notamment : les coordonnées des contacts (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail etc.), des informations accessibles au public, les réponses aux e-mails ciblés et d’autres informations collectées et enregistrées par nos collaborateurs dans le cadre des interactions avec nos clients et partenaires. Si vous souhaitez être retiré de nos bases CRM, veuillez-vous adresser à [email protected].

Liens vers d’autres sites

Nous fournissons occasionnellement des liens vers d’autres sites Internet à titre pratique et informatif. Ces sites Internet sont pour la plupart des sites Internet de LCL Development, et certains d’entre eux fonctionnent de manière indépendante de nos sites et ne sont pas sous notre contrôle. Ces sites exploités par des tiers peuvent avoir leur propre avis de confidentialité ou conditions d’utilisation, que nous vous suggérons fortement d’examiner. Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ces sites, quant aux produits et services susceptibles d’y être proposés ou quant à toute autre utilisation.

Mise à jour de notre politique de confidentialité

La présente politique entrera en vigueur à compter du 13 août 2019. Nous sommes susceptibles de mettre à jour ou modifier, en tant que de besoin, cette Politique de Confidentialité. Dans ce cas, les modifications réalisées ne seront applicables qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la modification. Consultez périodiquement cette page si vous souhaitez surveiller les éventuels changements.

Désinscription

Si vous vous êtes abonnés à certains services via notre Site et si vous ne souhaitez plus recevoir de courriers électroniques à l’avenir, veuillez nous avertir par mail via [email protected].

Comment nous contacter ?

Si vous avez des questions ou des commentaires en ce qui concerne cette politique, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : [email protected].

Dernière mise à jour : 4 novembre 2019.