Algemene Voorwaarden Hexeko

Artikel 1. Algemene informatie

  • Onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, is het doel van deze algemene voorwaarden het regelen van de contractuele relaties tussen SPRL LCL Development, die de Hexeko.com website beheert (hierna "Wij") en de klant (hierna "U").
  • De klant is de natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van Hexeko.com bestelt.
  • Door bevestiging van de bestelling, erkent u uitdrukkelijk dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.
  • Alleen door ons schriftelijk overeengekomen, afwijkingen kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen.

Artikel 2. Dienstverlening

2.1 De diensten die wij via ons platform aanbieden zijn onder andere:

  • Het ter beschikking stellen van sport-/wellnesszones (veld en/of sporthal).
  • De mogelijkheid om evenementen te organiseren.

2.2 Onze aanbiedingen specificeren precies het hoofddoel van onze diensten en hun prijs. De diensten onder contract kunnen echter wel gefactureerd worden in het geval dat uw aanvragen worden teruggestuurd met betrekking tot het oorspronkelijke project (toevoeging van modules of functionaliteiten) of in omstandigheden die afhangen van de wil van onze partners.

Artikel 3. Beschikbaarheid

3.1 De beschikbaarheid die wij op onze website aangeven hangt niet af van onze wil maar van die van onze partners. De beschikbaarheid wordt daarom slechts ter indicatie gegeven.

3.2 Eventuele vertragingen in de uitvoering kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van het contract of de bestelling, noch tot schadevergoeding.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

De website Hexeko.com, inclusief alle elementen zoals teksten, afbeeldingen, video's, foto's, merken, logo's, bedrijfsnamen en domeinnamen, zijn ons exclusieve eigendom.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

5.1 U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Hexeko.com website en wij wijzen elke aansprakelijkheid voor uw gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

5.2 Elke klacht met betrekking tot onze diensten moet ons binnen 5 dagen schriftelijk worden meegedeeld.

5.3 Geen van beide partijen is met betrekking tot de andere partij aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen voor zover deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan overmacht.

Artikel 6. Betaling

6.1 Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Indien dit niet het geval is, zijn zij contant betaalbaar.

6.2 Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een jaarlijkse rente van 15% te laat vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling.

6.3 Bovendien wordt elk verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag van de factuur verhoogd met een forfaitair bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van het totale factuurbedrag. Deze vergoeding wordt onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met de wettelijke jaarlijkse rente tegen het wettelijke jaarlijkse tarief.

Artikel 7. Looptijd van het contract

Het contract treedt in werking zodra het door beide Partijen is ondertekend en voor een periode van één jaar.

Na de eerste termijn als bedoeld in de eerste alinea van de goedkeuring, wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij het door een van de partijen wordt opgezegd.

Artikel 8. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

In dat geval wordt u een kennisgeving per e-mail toegezonden. De wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard als u uw verbinding met de site zonder uitdrukkelijk bezwaar voortzet.

Artikel 9. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing. Elk geschil tussen de partijen valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Artikel 10. Nietigheid

De nietigheid van een clausule brengt niet de nietigheid van alle huidige algemene voorwaarden met zich mee.